Tìm kiếm

10.20.2014

Ts Lê Thẩm Dương - Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Ts Lê Thẩm Dương - Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp


Like để theo dõi thường xuyên các bài học mới cập nhật tại BBU

Bán cái người ta cần, giữ người ta lại
Nếu bạn bán cái bạn có - kẻ kinh doanh 0.0  (bạn không cần kinh doanh)
Nếu bạn bán cái người ta cần - kẻ kinh doanh 1.0
Bán hàng hiện đại là bán không được nhưng ngày mai khách hàng quay lại
Dáng đi, ăn mặc, cách nói, thái độ tôn trọng -> đấy gọi là "dịch vụ khách hàng"

No comments:

Post a Comment

Google+