Tìm kiếm

11.15.2014

Quản Trị Doanh Nghiệp Mini MBA FBS Ts. Lê Thẩm Dương

Bài giảng quản trị doanh nghiệp của Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tại học viện kinh doanh FBS

Trong bài giảng này Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương cung cấp một cái nhìn tổng quan và nhìn nhận lại về các kiến thức quản trị ứng dụng của các doanh nghiệp  
Cập nhật tình hình thị trường, các khái niệm mới cung cấp một cái nhìn chiều sâu về các quy luật
Lý thuyết của sự lạc hậu
Lý thuyết cất cánh

Bài giảng quản trị doanh nghiệp Mini MBA FBS Ts. Lê Thẩm Dương cho chúng ta một cái nhìn toàn diện sâu sắc về quản trị học.

Quản trị thời gian
Quản trị tuân thủ
Tổ chức thực hiện quản trị 
Quản trị khủng hoảng
Quản trị sự thay đổi
Bẫy thu nhập trung bình
Nguyên tắc cánh kéo (sự cân bằng)
Nghệ thuật tạo cảm hứng
Đánh giá các thứ tự ưu tiên 
Khoản phải thu
Giải phóng tồn kho 
Chiến lược giá
Cảm xúc phi ngôn ngữ 
Và điều quan trọng cuối cùng 
Hoạt động quản trị tuân thủ, kiểm soát nội bộ giám sát sát của từng phòng ban

xem video bài giảng Quản Trị Doanh Nghiệp Mini MBA FBS Ts. Lê Thẩm Dương Hãy đóng góp quan điểm của bạn hoặc chia sẻ cùng mọi người ở phía dưới dây nhé hãy tích cực cho đi để mình càng hoàn thiện hơn và sống có ý nghĩa hơn.

No comments:

Post a Comment

Google+